REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.zanabymama.pl
obowiązuje od dnia 27.11.2017 r.
Sklep internetowy zanabymama.pl jest prowadzony przez Zana by Mama Marek Buczkiewicz, ul. Świętopełka 5/6 lok. 22 w Szczecinie, NIP: 8581403004

§ 1. Definicje
1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
2. Zana by Mama - Zana by Mama Marek Buczkiewicz, ul. Świętopełka 5/6 lok. 22 w Szczecinie, NIP: 8581403004
3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zanabymama.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;
5. Towar – produkty lub usługi możliwe do nabycia w Sklepie Internetowym;
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zana by Mama Izabela Buczkiewicz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;
8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.zanabymama.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;
9. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.zanabymama.pl, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta.
10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;
b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o cenie podawana na stronie www.zanabymama.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
6. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad, w zakresie którym to podlega odpowiedzialności prawnej za jakość świadczenia.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klienta.
2. Przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu Internetowego użytkownik zostanie powiadomiony o wykorzystywaniu przez Sklep Internetowy plików Cookies i zapytany o zgodę na ich gromadzenie przez Sklep Internetowy. W razie braku zgody na gromadzenie tych plików użytkownik powinien opuścić stronę internetową Sklepu Internetowego.
3. Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki Cookies
4. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.zanabymama.pl .
5. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.zanabymama.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
6. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
8. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy www.zanabymama.pl
9. Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.
10. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego www.zanabymama.pl (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.
11. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego www.zanabymama.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres info@zanabymama.pl
12. Zana By Mama może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.
13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sklepu.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej www.zanabymama.pl, zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.
3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. Zamówionego Towaru,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
c. wybranego sposobu dostawy,
d. kosztów dostawy,
e. wybranej metody płatności,
f. wybranego adresu dostawy.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

§ 5. Sposób i warunki dostawy Towaru
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz EOG i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.zanabymama.pl Towarów, realizowana jest za pośrednictwem:
a. Kurier – DPD
b. Kurier - UPS
c. Poczta Polska
3. Dostawa realizowana jest zgodnie z regulaminami świadczenia usług DPD, UPS i Poczty Polskiej i na zasadach tam wskazanych.

§ 6. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.
2. Formy płatności: - przelew tradycyjny - szybki przelew Pay-u
3. Dane do przelewu: Zana by Mama Marek Buczkiewicz, ul. Świętopełka 5/6 lok. 22, 70-210 Szczecin Nr konta: PL 62 1050 1559 1000 0092 4968 2262 SWIFT: INGBPLPW Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni zostanie anulowane.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1.Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie nieprzekraczanym 14 dni od daty doręczenia kupionego Towaru, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Brak możliwości zwrotu dotyczy zamówień do których została wystawiona faktura Vat, zgodnie z art. 3855 Kodeksu Cywilnego. Zapis nie dotyczy również zamówień indywidualnych. Pod zamówienia indywidualne podlegają : ręcznie pikowane pufy i materace, narzuty, ochraniacze, poduszki oraz pościele personalizowane ( z haftem) oraz jakiejkolwiek zmiany rozmiaru , aplikacji, koloru. 

2. Termin, o którym mowa powyżej jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia przesyłką pocztową na adres Sklepu Internetowego ujawniony powyżej w regulaminie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od musi zostać złożone w formie e-maila wysłanego na adres info@zanabymama.pl.. Konsument powinien skorzystać ze wzoru formularza zwrotu od umowy, stanowiącego załącznik. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Internetowy zwróci otrzymane od Konsumenta płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów wysyłki, w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy odebrał przesyłkę ze zwrotem zamówienia. Jeśli konsument zdecyduje się na zwrot zamówienia, odjęte zostaną koszty wysyłki poniesione przez sklep. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
4. Zwroty w formie przesyłki pobraniowej nie są akceptowane.
5. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu, a przede wszystkim nie może nosić śladów użytkowania Towaru.

§ 8. Reklamacje
1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: Zana by Mama Marek Buczkiewicz, ul. Świętopełka 5/6 lok.22, 70-210 Szczecin. Zana by Mama zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego odnośnie rękojmi.

§ 9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
1. Sklep Internetowy nie uczestniczy w systemie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich, wprowadzonym ustawą z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zana by Mama a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zana by Mama a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zana by Mama.
3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.zanabymama.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przechowywanie i przetwarzanie danych Dane naszych klientów są umieszczane na stronie tylko po wyrażeniu przez nich zgody. Nie wymagamy podania danych osobowych podczas rejestrowania się na stronie. W przypadku, gdy potencjalny klient zamieści swoje dane, aby otrzymać od nas informacje, będą one wykorzystywane tylko do celów wewnętrznych i nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Dane osobowe nie będą sprzedawane, wypożyczane ani udostępniane innym za pomocą niniejszej strony internetowej. Umowy zawarte z osobami trzecimi, usługodawcami i przedstawicielami dotyczą dostarczenia gotowych produktów, usług i rozwiązań. Dostawcy i usługodawcy są zobowiązani do traktowania danych otrzymanych za pośrednictwem naszej strony internetowej jako poufnych oraz nie są upoważnieni do ich używania w innym celu niż do wykonania usługi przez nas zamówionej. Firma Zana by Mama nie będzie udostępniała danych osobowych osobom trzecim bez zgody klientów, chyba, że wynika to z prawnych środków przymusu, wezwania do sądu lub przepisów prawa polskiego. Firma Zana by Mama być również zobowiązana do ujawnienia danych pożyczkodawcom w celu zabezpieczenia finansowania. Firma Zana by Mama może łączyć się z innymi podmiotami gospodarczymi, zostać przejęta przez inny podmiot gospodarczy, a część lub wszystkie jej aktywa mogą zostać nabyte. W przypadku zaistnienia jednej z wymienionych sytuacji, dane osobowe klientów będą stanowić aktywa biznesowe podlegające sprzedaży podczas transakcji.
Bezpieczeństwo
Firma Zana by Mama posługuje się odpowiednimi procedurami fizycznymi i sposobami zarządzania, aby chronić zgromadzone dane przed nielegalnym dostępem i ich ujawnieniem oraz w celu zachowania prawidłowości używania danych oraz zapewnienia właściwego ich przetwarzania.
Jak się kontaktujemy?
Jeżeli otrzymujemy prośbę o udzielenie informacji, kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje dane z listy kontaktów.
Odnośniki do innych stron internetowych
Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do innych stron. Staramy się, aby odnośniki odsyłały do stron, które dzielą nasze standardy przyzwoitości, uczciwości i integralności. Przechowywanie i przetwarzanie danych na każdej z poleconych przez nas stron realizuje odrębną politykę prywatności nieregulowaną niniejszym zapisem.
Firma Zana by Mama nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność przedstawionych na polecanych stronach ustaleń z faktyczną polityką prywatności prowadzoną na każdej z tych stron. Podobnie, Firma nie odpowiada za żadne zobowiązania prawne lub wynikające z umowy operatorów polecanych stron. Inne strony internetowe zawierające informacje, których nie popieramy, mogą łączyć się z naszą stroną bez naszej zgody i zezwolenia. W takich przypadkach, Firma Zana by Mama nie ponosi żadnej odpowiedzialności co do zawartości, polityki prywatności i działalności tych stron.
Zmiany i aktualizacje polityki prywatności
Zawartość i systemy strony internetowej mogą być aktualizowane, poprawiane, zmieniane i uzupełniane. Firma Zana by Mama zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących informacji, systemów, produktów, polityki, promocji, ujawnień i sprostowań. Ewentualne zmiany dotyczące niniejszej polityki prywatności zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Prosimy o okresowe sprawdzanie zapisów polityki prywatności w celu odnotowania zmian. Na końcu niniejszego zapisu zamieszczamy datę aktualizacji polityki prywatności. W gestii klientów leży więc śledzenie wszelkich zmian zamieszczanych na stronie.
Podsumowanie
Zarówno w innych przedsięwzięciach biznesowych, jak i na niniejszej stronie internetowej, komunikujemy się w Internecie z poszanowaniem prywatności każdego z użytkowników i zaangażowaniem w jej ochronę. Popieramy aktywną samoregulację tego nowego środowiska, aby zagwarantować odpowiedzialnym przedsiębiorcom prawo do użytkowania w kontaktach z klientami wszystkich rodzajów mediów.
Pytania
Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z polityką prywatności bądź jej procedurami lub chciałbyś usunąć swoje dane z naszej bazy, prosimy o kontakt na adres: info@zanabymama.pl. Adres jest chroniony przed spamem. Do otworzenia strony wymagana jest JavaScript.
POLITYKA COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Zana by Mama Marek Buczkiewicz, ul. Świętopełka 5-6 lok.22 w Szczecinie.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl